List of Negative Blood Donors Dhalai

name address age blood group contact no
Sri Rajib Roy Kamalpur Dhalai Tripura 34 yrs. A Neg. 9436154464
Sri Nikhil Ghosh Harerkhola Kamalpur, Dhalai Tripura 36 yrs. O Neg. 9402163608
Sri Babul Kahar Sonarai, Maracherra Kamalpur, Dhalai Tripura 29 yrs. O Neg. 9436902011