List of Negative Blood Donors Sipahijala

name address age blood group contact no
Sri Saurajyoti Bhattacharjee Madhya Laxmibil Bishalgarh, Sepahijala Tripura 10 yrs. B Neg. 9862259750
Smt. Sarbani das (Barman) Thakupara, Melagarh Sepahijala Tripura 43 yrs. B Neg. 9856608877
Sri Santosh Sukla Das Thakupara, Melagarh Sepahijala Tripura ... O Neg. 9856654279/ 9774736973
Sri Santa Deb Mohanpur, Nabasantiganj Bazar Bishalgarh, Sepahijala Tripura 26 yrs. A Neg. 89740566771/ 9774487703
Sri Kishore Kumar Saha 2 No. Goutamnagar Bishalgarh, Sepahijala Tripura 28 yrs. O Neg. 9862207691
Sri Jagabandhu Debnath South Paharpur(Bashpukur), Sonamura, Sepahijala Tripura 38 yrs. O Neg. 9856151125/ 8256947335
Sri Delowar Hossain Bashpukur, Jatrapur Sonamura, Sepahijala Tripura 27 yrs. B Neg. 9774207972/ 9856450520
Sri Bishnupada Dey Charilam Sepahijala Tripura 14 yrs. B Neg. 9856321598
Bishramganj Sepahijala Tripura Bishramganj Sepahijala Tripura 29 yrs. B Neg. 9862344903
Sri Bidhan Krishna Das Purba Laxmibil Bishalgarh, Sepahijala Tripura 42 yrs. B Neg. 9402172621

Pages